Címlap Szolgáltatások

Gazdasági jog
-Az ügyvédi iroda az országban a legelsők között - még a kötelező elektronikus cégeljárás bevezetését megelőzően - saját elhatározásból kezdte meg az elektronikus cégeljárás alkalmazását. Nagy gyakorlattal és jelentős tapasztalattal rendelkezik a cégeljárás lebonyolításában, a cégalapításon túl cég-módosításokat, cégek átalakulásával (szétválás, összeolvadás, gazdasági forma váltás) cégek megszüntetésével (végelszámolás, felszámolás) kapcsolatos eljárások teljes körű lebonyolítását is vállalja. Amennyiben az ügyben szükséges, a megbízó igénye szerint, okleveles könyvvizsgálói szolgáltatást is biztosít. Az irodában közgazdasági diplomával is rendelkező, számviteli, társadalombiztosítási és adózási kérdésekben jártas ügyvéd dolgozik, aki a cégalapítás jogi munkáin túl az alapítandó cég adózási és járulékfizetési problémáinak megoldásában és optimalizálásában is, tanácsot tud adni az ügyfelek részére.
-Segítséget tud nyújtani az iroda ügyfelei részére egyéb közgazdasági, számviteli, adózási, társadalombiztosítási problémák megoldásában, vállalja a megbízók képviseletét az adóhatóság és a közigazgatási hatóságok előtt, valamint bírósági peres eljárásban is.
-Követelések, kintlevőségek behajtása érdekében vállalja fizetési meghagyásos eljárások, (elektronikus formában is) felszámolási eljárások és végrehajtási eljárások megindítását, lebonyolítását és a fenti eljárásokban a megbízó teljes körű jogi képviseletét is.
-Az iroda vállalja a gazdasági élet területén előforduló szerződések (vállalkozási, megbízási, bérleti, kölcsön, jelzálog, engedményezési, stb…) előkészítését, (tanácsadás véleményezés formájában) igény szerint képviseli a tárgyalások során az ügyfelei érdekeit, írásba foglalja és ellenjegyzi a felek között létrejött megállapodást.
-Az ügyvédi iroda folyamatos megbízás keretében, havi átalánydíjért vállalja gazdasági társaságok, egyéb gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, általános jogi képviseletét, jogi ügyeinek intézését.
-A fuvarozási, nemzetközi fuvarozási szakterületen különös szakértelemmel és nagy gyakorlattal rendelkező szakemberrel rendelkezik az iroda, melynek következtében a fuvarjog területén (CMR szerződés, kártérítési ügyek, kötbérek) kiemelkedő szolgáltatást képes nyújtani.
- Vállaljuk a devizahiteles szerződések közül, a deviza alapú gépjármű vásárlási kölcsön és lízingszerződésekkel kapcsolatos ügyek intézését. Eljárunk a kölcsönt folyósító pénzintézetnél, illetve a bíróságon a szerződéssel kapcsolatos jogvitákban.

Általános polgári jogi jogterület
-ingatlannal és ingókkal kapcsolatos adásvételi, ajándékozási, bérleti, tartási, öröklési, zálog és egyéb szerződések elkészítését és ellenjegyzését teljes körű ingatlannyilvántartási eljárási képviseletet.
-ingatlanokat érintő egyéb jogok alapításával, megszüntetésével, ingatlanok összevonásával, megosztásával kapcsolatos szerződések készítése és jogi képviselet.
-polgári peres és nemperes ügyekben, (szerződések, kártérítés, öröklés, stb..) jogi képviselet
-családjogi perekben (válóper, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, stb..) ügyvédi képviseletet.

A büntető és szabálysértési jog
-A büntető és szabálysértési eljárás teljes tartamára (nyomozati eljárás, vádemelés, bírósági eljárás) vonatkozóan az ügyvédi iroda vállalja a gyanúsított védelmét, sértettek és tanúk képviseletét.
-Az adózással számvitellel, gazdasági ügyekkel kapcsolatos ügyekben különösen nagy szakmai tapasztalattal rendelkező ügyvéd közreműködése a büntető eljárásban fokozott előnyt jelenthet a megbízók számára.
Közigazgatási jog
-A közigazgatási hatósági eljárásokban az iroda vállalja az ügyfelek teljes körű, hatóság előtti képviseletét.
-Közigazgatási határozatok elleni fellebbezés, panasz, észrevétel elkészítése és benyújtása.
-Közigazgatási határozatok felülvizsgálatára irányuló perek indítása, perképviselet.